LUOWEI

THE ARTIST'S STUDIO STRIPPED BARE BY THE ARTISTS

THE ARTIST'S STUDIO STRIPPED BARE BY THE ARTISTS (group)

THE ARTIST'S STUDIO  STRIPPED BARE BY THE ARTISTS (group) @ARTLINKART, exhibition poster

OVERVIEW

Date
... closed
Nov 3, 2013 - Dec 6, 2013
Venue(s)On Gallery (Beijing, China)
Artist(s)Bu Yunjun, Li Shigong, Luo Wei, Wang Lingyun, Yang Song, Zhang Yiming, Zhao Bo, Zheng Yanfang, Zhou Nan
Organizer(s)On Gallery (Beijing, China)


© WWW.LUOWEI.NAME